Telugu Christian Songs Lyrics

1. అగ్ని మండించు
2. అడగక ముందే
3. అడవి చెట్ల నడుమ
4. అడిగినది కొంతే అయినా
5. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
6. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
7. అత్యున్నత సింహాసనముపై
8. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
9. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
10. అదిగదిగో అల్లదిగో
11. అదిగో నా నావ
12. అద్వితీయ సత్య దేవా
13. అద్వితీయ సత్య దేవుడు
14. అదే అదే ఆ రోజు
15. అన్యజనులేల
16. అన్ని కాలంబుల
17. అన్ని నామముల కన్న
18. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
19. అన్ని వేళల ఆరాధన
20. అన్ని వేళల వినువాడు
21. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
22. అన్నీ సాధ్యమే
23. అనుదినము ప్రభుని
24. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
25. అపరాధిని యేసయ్యా
26. అప్పగింపబడిన రాత్రి
27. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు
28. అమ్మ కన్న మిన్న
29. అమ్మ కోసం
30. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
31. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
32. అమూల్య రక్తము ద్వారా
33. అమూల్య రక్తం
34. అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
35. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
36. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
37. అరుణ కాంతి కిరణమై
38. అల్ఫా ఒమేగయైన
39. అవధులే లేనిది
40. అసాధ్యమైనది లేనే లేదు
41. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
42. అంజలి ఘటియింతు
43. అంత్య దినములయందు
44. అంతా నా మేలుకే
45. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
46. అందమైన మధురమైన
47. అందరికి కావాలి
48. అందరు నన్ను విడచినా
49. అందరు మెచ్చిన అందాల
50. అందాల ఉద్యానవనమా
51. అందాలతార
52. అందాలు చిందే
53. అంధకార చెరసాలలో
54. అంబరానికి అంటేలా
55. అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)
56. అంబరాన్ని దాటే
57. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
58. ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార
59. ఆ భోజన పంక్తిలో
60. ఆ రాజే నా రాజు
61. ఆకర్షించే ప్రియుడా
62. ఆకశాన తార ఒకటి
63. ఆకాశ పక్షులను చూడండి
64. ఆకాశ మహాకాశంబులు
65. ఆకాశ వాసులారా
66. ఆకాశమందు నీవుండగా
67. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
68. ఆకాశమా ఆలకించుమా
69. ఆకాశం అమృత జల్లులు
70. ఆకాశంబున్ దూతలు
71. ఆగక సాగుమా
72. ఆగని పరుగులో
73. ఆడెదన్ పాడెదన్
74. ఆత్మ దీపమును
75. ఆత్మ వర్షము మాపై
76. ఆత్మ వర్షమును
77. ఆత్మ విషయమై
78. ఆత్మీయ గానాలతో
79. ఆధారం నాకు ఆధారం
80. ఆధారం నీవేనయ్యా
81. ఆధారం నీవేనయ్యా (డి జి ఎస్)
82. ఆధారం నీవేనయ్యా (మెడ్లీ)
83. ఆనంద తైలాభిషేకము
84. ఆనంద యాత్ర
85. ఆనందం నీలోనే
86. ఆనందమానందమే
87. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
88. ఆనందముగా యెహోవా నీ
89. ఆనందమే పరమానందమే
90. ఆనందింతు నీలో దేవా
91. ఆనందింతుము
92. ఆపత్కాలమున
93. ఆయనే నా సంగీతము
94. ఆరని ప్రేమ ఇది
95. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
96. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
97. ఆరాధన అందుకో
98. ఆరాధన ఆరాధన
99. ఆరాధన ఆరాధన (చెల్లించెదము)
100. ఆరాధన నీకే
101. ఆరాధన యేసు నీకే
102. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
103. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
104. ఆరాధనా ఆరాధనా – ఆత్మతో
105. ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా
106. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
107. ఆరాధించెదను నిన్ను
108. ఆరాధించెదము ఆత్మతో
109. ఆరాధించెదము యేసయ్య నామమును
110. ఆరాధించెదం
111. ఆరిపోయే దీపంలా
112. ఆలకించు దేవా
113. ఆలకించుమో దేవా
114. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
115. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
116. ఆవేదన నేనొందను
117. ఆవో ఖుషీ సే
118. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
119. ఆశతో నీ కొరకు
120. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
121. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
122. ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త
123. ఆశ్చర్యాకరుడా (యేసన్న)
124. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
125. ఆశ్చర్యకరుడు (రోజంతా)
126. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
127. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
128. ఆశ్రయమా ఆధారమా
129. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
130. ఆశీర్వాదం
131. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
132. ఆహా ఆనందమే
133. ఆహా ఆనందమే (సీయోను)
134. ఆహా మహాత్మ
135. ఆహా యేమానందం
136. ఆహా హల్లెలూయా
137. ఇకనైన కానీ
138. ఇద్దరొక్కటిగ మారేటి
139. ఇది కోతకు సమయం
140. ఇది దేవుని నిర్ణయము
141. ఇది శుభోదయం
142. ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
143. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
144. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
145. ఇదియే సమయంబు రండి
146. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
147. ఇదే నా కోరిక
148. ఇదే నా హృదయ వాంఛన
149. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
150. ఇన్నాళ్లు తోడుగా
151. ఇన్నేళ్లు ఇలలో
152. ఇబాదత్ కరో
153. ఇమ్మానుయేలు దేవుడా
154. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
155. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
156. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
157. ఇశ్రాయేలు దేవా
158. ఇశ్రాయేలు రాజువే
159. ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు
160. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
161. ఇహమందున ఆ పరమందు
162. ఇహలోక పాపి కొరకు
163. ఇళ్లలోన పండుగంట
164. ఇంటి మీద నున్న
165. ఇంత కాలం
166. ఇంతలోనే కనబడి
167. ఈ ఉదయం శుభ ఉదయం
168. ఈ జీవితం విలువైనది
169. ఈ తరం యువతరం
170. ఈ దినమెంతో
171. ఈ దినం
172. ఈ దినం సదా
173. ఈ మరణము కాదు
174. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
175. ఈ లోక యాత్రాలో
176. ఈ లోకంలో జీవించెదను
177. ఈ స్తుతి నీకే
178. ఉతక మీద తలుపు
179. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
180. ఉదయకాలము మధ్యాహ్నము
181. ఉదయమాయె హృదయమా
182. ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు
183. ఉన్నత స్థలములలో
184. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
185. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
186. ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
187. ఉల్లాస జీవితం
188. ఊహకు అందని కార్యముల్
189. ఊహలు నాదు ఊటలు
190. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
191. ఊహించలేని కార్యములు
192. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
193. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
194. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
195. ఎట్టి వాడో యేసు
196. ఎటు చూచినా
197. ఎడబాయని నీ కృప
198. ఎడబాయని నీదు కృప
199. ఎనలేని ప్రేమ
200. ఎనలేని ప్రేమ (ఊహించగలనా)
201. ఎన్ని తలచినా
202. ఎన్ని మార్లు
203. ఎన్నిక లేని నాపై
204. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
205. ఎప్పుడో ఎక్కడో జన్మించిన
206. ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు
207. ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు
208. ఎల్లలు లేనిది
209. ఎల్లవేళలందు
210. ఎలా మరువగలనయ్యా
211. ఎలోహిం ఎలోహిం
212. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
213. ఎవరికి ఎవరు
214. ఎవరితో నీ జీవితం
215. ఎవరు ఉన్నా లేకున్నా
216. ఎవరు చూపించలేని
217. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
218. ఎవరున్నారయ్యా
219. ఎవరున్నారు నాకిలలో
220. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
221. ఎవరూ సమీపించలేని
222. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
223. ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో
224. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
225. ఎంత కృపామయుడవు
226. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
227. ఎంత జాలి యేసువా
228. ఎంత దూరమైనా
229. ఎంత పాపినైనను
230. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
231. ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా
232. ఎంత ప్రేమో నాపై
233. ఎంత మధురము
234. ఎంత మంచి కాపరి
235. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
236. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
237. ఎంతటి వాడను నేను
238. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
239. ఎంతో భాగ్యంబు
240. ఎంతో మధురం
241. ఎంతో వింత
242. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
243. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
244. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
245. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
246. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
247. ఎందుకో నన్ను నీవు
248. ఏ గుంపులో నున్నావో
249. ఏ తెగులు నీ గుడారము
250. ఏ పాపమెరుగని
251. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
252. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
253. ఏ రీతి నీ ఋణం
254. ఏ రీతి స్తుతియింతును
255. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
256. ఏ వైపు చూసినా
257. ఏ సమయమందైనా
258. ఏగెదను నే చేరెదను
259. ఏడానుంటివిరా
260. ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య
261. ఏపాటి దాననయా
262. ఏమని నే పాడెదన్
263. ఏమని పాడను
264. ఏమి ఉన్నా లేకున్నా
265. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
266. ఏముంది నాలోనా
267. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
268. ఒక దివ్యమైన సంగతితో
269. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
270. ఒక క్షణమైన
271. ఒక క్షణమైనా నిన్ను
272. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
273. ఒకసారి నీ స్వరము
274. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
275. ఒకే ఒక మార్గము
276. ఒంటరితనములో తోడువై
277. ఒంటరివి కావు
278. ఓ ఇశ్రాయేలు
279. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
280. ఓ క్రైస్తవ యువకా
281. ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా
282. ఓ నావికా
283. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
284. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
285. ఓ మానవా
286. ఓ మానవా నీ పాపం
287. ఓ యాత్రికుడా
288. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
289. ఓ సద్భాక్తులారా
290. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
291. ఓడిపోనివ్వడు
292. ఓరన్న ఓరన్న
293. కట్టెలపై నీ శరీరం
294. కదలకుందువు
295. కనలేని కనులేలనయ్యా
296. కనలేను ప్రభుకేల
297. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
298. కని విని ఎరుగని కరుణకు
299. కనుచూపు మేరలోన
300. కనురెప్ప పాటైన
301. కనులున్నా కానలేని
302. కన్నులతో చూసే ఈ లోకం
303. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
304. కన్నీటి లోయలలో
305. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
306. కన్నీరేలమ్మా
307. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
308. కన్నులుండి చూడలేవ
309. కమనీయమైన
310. కమ్మని బహుకమ్మని
311. కర్తా మమ్మును
312. కరుణ చూపించుమా
313. కరుణించవా నా యేసువా
314. కరుణించుము మము పరమ పితా
315. కలనైనా ఇలనైనా
316. కలములతో రాయగలమా
317. కలలా ఉన్నది
318. కలలాంటి బ్రతుకు నాది
319. కలవంటిది నీ జీవితము
320. కల్వరి గిరిపై సిలువ
321. కల్వరి ప్రేమను
322. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
323. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
324. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
325. కలుగును గాక దేవునికి మహిమ
326. కలువరి గిరి నుండి
327. కలువరి గిరి సిలువలో
328. కలువరి సిలువ
329. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
330. కల్లుండి చూడలేని
331. కల్యాణం కమనీయం
332. కవులకైనా సాధ్యమా
333. కష్ట నష్టాలైనా
334. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
335. కంట నీరేల
336. కంటి పాపను
337. కానెన్నడు నేను అనాథను
338. కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా
339. కాలం సమయం నాదేనంటూ
340. కాలాలు మారిన గాని
341. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
342. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
343. క్రిస్మస్ అంటేనే
344. క్రిస్మస్ ఆనందం
345. క్రిస్మస్ ఆనందం వచ్చెను
346. క్రిస్మస్ కాలం
347. క్రిస్మస్ పండుగ
348. క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా
349. క్రిస్మస్ శుభదినం
350. కీర్తి హల్లెలూయా
351. కీర్తింతు నీ నామమున్
352. కీర్తింతును నీ నామము
353. క్రీస్తు పుట్టెను
354. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
355. క్రీస్తే సర్వాధికారి
356. క్రీస్తేసు ప్రభువు
357. క్రీస్తేసు పుట్టెను
358. కుతూహలం ఆర్భాటమే
359. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
360. కుమ్మరి చేతిలో
361. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
362. కృతజ్ఞతతో స్తుతి పాడెద
363. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
364. కృప కనికరముల
365. కృప కృప నా యేసు కృపా
366. కృప కృప నీ కృప
367. కృప వెంబడి కృపతో
368. కృపగల దేవా
369. కృపలను తలంచుచు
370. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
371. కృపా క్షేమము
372. కృపామయుడా
373. కృంగిన వేళలో
374. క్రైస్తవ జీవితం
375. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
376. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
377. కొడవలిని చేత పట్టి
378. కొనియాడ తరమే నిన్ను
379. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
380. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
381. కొండల తట్టు
382. కొండలతో చెప్పుము
383. కొండలలో కోనలలో
384. కొంత యెడము నీవైనా
385. కొంతసేపు కనబడి
386. కోటి కాంతుల వెలుగులతో
387. ఖామోష్ రాతో కి
388. గడచిన కాలము
389. గడిచిన కాలమంతా
390. గత కాలమంత
391. గమ్యం చేరాలని
392. గలిలయ తీరాన
393. గాడాంధకారపు లోయలో
394. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
395. గాయపడిన నీ చేయి
396. గాయాములన్ గాయములన్
397. గాలి సముద్రపు అలలకు
398. గాలించి చూడరా
399. గిర గిర తిరిగి
400. గీతం గీతం
401. గుణవతి అయిన భార్య
402. గుర్తుండిపోయే ఈ క్షణాలలో
403. గుండె బరువెక్కిపోతున్నది
404. గూడు లేని గువ్వనై
405. గూడు లేని గువ్వలా
406. గూడు విడచి వెళ్లిన నాడే
407. గొప్ప దేవుడవని
408. గొప్పవాడు క్రీస్తు యేసు
409. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
410. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
411. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
412. ఘనమైన నా యేసయ్యా
413. ఘనమైన వేడుక
414. ఘనమైనవి నీ కార్యములు
415. చక్కనైన దారి నీవే
416. చాచిన చేతులు నీవే
417. చాటించుడి మనుష్యజాతి
418. చాలా గొప్పోడు
419. చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
420. చాలునయ్య నీ కృప
421. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
422. చాహే తుమ్ కో
423. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
424. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను (చిన్నారి)
425. చిత్ర చిత్రాల వాడే
426. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
427. చిన్న చిన్న గొఱ్ఱెపిల్లను
428. చిన్నారి బాలగా
429. చిన్ని చిన్ని చేతులతో
430. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
431. చిరకాల స్నేహితుడా
432. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
433. చిరుగాలి వీచినా
434. చింత లేదిక
435. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
436. చిందింది రక్తం
437. చీకటి లోయలో
438. చీకటినే తొలగించినది
439. చీకటిలో కాంతివి
440. చీకటులే నన్ను
441. చుక్క పుట్టింది
442. చూచితి నీ మోముపై
443. చూచితివే నా కన్నీటిని
444. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
445. చూచుచున్న దేవుడవు
446. చూచుచున్నాము నీ వైపు
447. చూడరే సిలువను
448. చూడాలని ఉన్నది
449. చూపుల వలన కలిగేది
450. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
451. చెప్పనా చెప్పనా
452. చెప్పలేను బాబోయ్
453. చెవులు ఉన్నాయా
454. చేయి పట్టుకో
455. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
456. జగములనేలే శ్రీ యేసా
457. జన్మించినాడురా రాజు
458. జన్మించె జన్మించె
459. జన్మించె జన్మించె యేసయ్యా
460. జన్మించెను ఒక తార
461. జయ జయ యేసు
462. జయమిచ్చిన దేవునికి
463. జయం జయం
464. జయం జయం మన యేసుకే
465. జయించువారిని
466. జాగ్రత్త, భక్తులారా
467. జాగోరే జాగోరే
468. జాలిగల దైవమా యేసయ్యా
469. జీవ నాధ ముక్తి దాత
470. జీవన తొలి సంధ్య
471. జీవనదిని నా హృదయములో
472. జీవమా యేసయ్యా
473. జీవము గల దేవుని సంఘం
474. జీవాధిపతివి నీవే
475. జీవితమంటే మాటలు కాదు
476. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
477. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
478. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
479. జీవితాంతము నే నీతో
480. జీవితాంతము వరకు నీకే
481. జీవించుచున్నావన్న
482. జీవింతు నేను
483. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
484. జుంటె తేనె కన్నా
485. జై జై జై యేసయ్యా
486. జ్యోతిర్మయుడా
487. తన రక్తంతో కడిగి
488. తనువు నా దిదిగో
489. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
490. తప్పిపోయిన గొర్రె
491. తరచి తరచి
492. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
493. తరములు మారుచున్నవి
494. తరాలు మారినా
495. తరాలు మారినా యుగాలు మారినా
496. తలవంచకు నేస్తమా
497. తల్లి తన బిడ్డను
498. తల్లిలా లాలించును
499. తండ్రి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ
500. తండ్రి నా యేసయ్యా
501. తండ్రీ దేవా
502. తంబుర సితార నాదముతో
503. తార వెలిసింది
504. తారా వెలిసెను ఈ వేళ
505. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
506. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
507. త్రిత్వైకమా
508. తీయని స్వరాలతో
509. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
510. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
511. తెల్లారింది వేళ
512. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
513. తేనెకన్న తీయనైనది
514. తొలకరి వాన
515. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
516. దయాళుడా నీ కృప
517. దవలవర్ణుడా
518. దారి తప్పి పోతున్నావా
519. దావీదు తనయా హోసన్నా
520. దావీదు వలె నాట్యమాడి
521. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
522. దిక్కులన్ని నీవేలే
523. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
524. దినదినము విజయము
525. దినదినంబు యేసుకు
526. దినమెల్ల నే పాడినా
527. దివ్య తార
528. దివిటీలు మండాలి
529. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
530. దుర్దినములు రాకముందే
531. దుష్టుల ఆలోచన
532. దూత పాట పాడుడి
533. దేవ దాసపాలక
534. దేవ సంస్తుతి చేయవే
535. దేవర నీ దీవెనలు
536. దేవా ఇలలోన నీవు
537. దేవా ఈ జీవితం
538. దేవా నా జీవితమిదిగో
539. దేవా నా దేవా
540. దేవా నా దేవా నీవే నా కాపరి
541. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
542. దేవా నా మొరాలకించితివి
543. దేవా నా హృదయముతో
544. దేవా నీ ఆత్మను
545. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
546. దేవా నీ తలంపులు
547. దేవా నీ నామం
548. దేవా నీ నామం (క్రిపల్ మోహన్)
549. దేవా నీ సాక్షిగా
550. దేవా పరలోక దుతాలి
551. దేవా పాపిని
552. దేవా మహోన్నతుడా
553. దేవా మా కుటుంబము
554. దేవా యెహోవా
555. దేవా యెహోవా సీయోనులో
556. దేవాది దేవుడు
557. దేవుడు దేహమును
558. దేవుడు నీకు తెలుసు
559. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
560. దేవుడు లోకమును
561. దేవుడే ఇల చేరేటందుకు
562. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
563. దేవుని గొప్ప మహిమను
564. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
565. దేవుని యందు భక్తి
566. దేవుని వారసులం
567. దేవుని సన్నిధిలో
568. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
569. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
570. దేవుని స్తుతియించుడి
571. దేవుని స్తుతించ రండి
572. దేవునికి భయపడవా
573. దేవునికి స్తోత్రము గానము
574. దేవునికే మహిమ
575. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
576. దేహం పాతది
577. దైవ కుటుంబం
578. దొరకును సమస్తము
579. దోషివా ప్రభూ
580. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
581. ధ్యానించుచుంటిమి
582. నజరేయుడా నా యేసయ్య
583. నడవాలని యేసు
584. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
585. నడిపించు నా నావా
586. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
587. నను చేరిన నీ ప్రేమ
588. నను విడువక ఎడబాయక
589. నన్ను కాదనవని
590. నన్ను కావగ వచ్చిన
591. నన్ను గన్నయ్య రావె
592. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
593. నన్ను నీవలె నిర్మించినను
594. నన్ను పిలచిన దేవా
595. నన్ను బ్రతికించుటకు
596. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
597. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
598. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
599. నమ్మకమైన దేవుడవైన
600. నమ్మకమైన నా ప్రభు
601. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
602. నమ్మకు ఇలలో
603. నమ్మకురా నమ్మకురా
604. నమ్మదగిన దేవుడా
605. నమ్ముకో యేసయ్యను
606. నలుగకుండ గోధుమలు
607. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
608. నశియించెడి లోకంలో
609. నా ఆశల పల్లకి
610. నా ఊహకందని ప్రేమతో
611. నా కనుచూపు మేర
612. నా కనుల వెంబడి
613. నా కన్నుల కన్నీరు
614. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
615. నా కలవరములన్ని
616. నా కృప నీకు చాలని
617. నా కొరకు బలియైన
618. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
619. నా కోసమా
620. నా గీతారాధనలో
621. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
622. నా చిన్ని దోనెలో
623. నా చిన్ని హృదయమందు
624. నా చిన్ని హృదయము
625. నా చిన్ని హృదయంలో
626. నా జీవం నా సర్వం
627. నా జీవం నీ కృపలో
628. నా జీవిత భాగస్వామి
629. నా జీవిత భాగస్వామివి
630. నా జీవిత యాత్రలో
631. నా జీవిత వ్యధలందు
632. నా జీవితకాలమంత
633. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
634. నా జీవితాంతము
635. నా తనువు నా మనసు
636. నా తల్లి నను మరచినా
637. నా తండ్రి
638. నా దీపము యేసయ్యా
639. నా దేహమును
640. నా దేవ ప్రభువా
641. నా దేవా నీకే వందనం
642. నా దేవుని కృపవలన
643. నా దేవుని గుడారములో
644. నా దేవుణ్ణి నేను ప్రేమిస్తున్నా
645. నా నాథుడా
646. నా నాన్న యింటికి
647. నా నీతి నీవే
648. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
649. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
650. నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా
651. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
652. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
653. నా ప్రాణమా ఏలనే
654. నా ప్రాణమా నా సర్వమా
655. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
656. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
657. నా ప్రాణమా యెహోవాను
658. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
659. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
660. నా ప్రాణమైన యేసు
661. నా ప్రాణమైన యేసు (ఆరాధన)
662. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
663. నా ప్రియ దేశం
664. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
665. నా ప్రియుడు యేసు
666. నా బలమంతా నీవేనయ్యా
667. నా బ్రతుకు దినములు
668. నా మట్టుకైతే
669. నా మనో నేత్రము తెరచి
670. నా యెడల నీకున్న
671. నా యేసయ్య ప్రేమ
672. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
673. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
674. నా యేసు ప్రభువా
675. నా యేసు రాజ్యము
676. నా యేసు రాజా
677. నా యేసు రాజు
678. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
679. నా వేదనలో నా బాధలో
680. నా సమస్తము
681. నా సర్వం నా కోట
682. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
683. నా స్తుతి పాత్రుడా
684. నా స్తుతుల పైన
685. నా స్నేహితుడా
686. నా హృదయములో నీ మాటలే
687. నా హృదయాన కొలువైన
688. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
689. నాకు జీవమై ఉన్న
690. నాకు నీ కృప చాలును
691. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
692. నాకున్న బలము సరిపోదయ్యా
693. నాకున్నది నీవేనని
694. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
695. నాకై చీల్చబడ్డ
696. నాకై నా యేసు కట్టెను
697. నాతో నీవు మాటాడినచో
698. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
699. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
700. నాదంటూ లోకాన
701. నాదు జీవమాయెనే
702. నాదు జీవితము
703. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
704. నాలాంటి చిన్నలంటే
705. నాలో ఉన్న ఆనందం
706. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
707. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
708. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
709. న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు
710. నిజముగా మొర పెట్టిన
711. నిజమైన ద్రాక్షావల్లి
712. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
713. నిత్య ప్రేమతో
714. నిత్యం నిలిచేది నీ ప్రేమే
715. నిత్యము స్తుతించినా
716. నిన్నంత దేవరు
717. నిను గాక మరి దేనిని
718. నిను చూసే కన్నులు
719. నిను చేరగ నా మది
720. నిను పాడాలని
721. నిను పోలిన వారెవరూ
722. నిను స్తుతించినా చాలు
723. నిను స్తుతియించే కారణం
724. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
725. నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు
726. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
727. నిన్ను తలచి
728. నిన్ను వెంబడించెద
729. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
730. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
731. నిన్నే ప్రేమింతును
732. నిబంధనా జనులం
733. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
734. నిబ్బరం కలిగి
735. నిరతము స్తుతియించుము
736. నిరంతరమైన నీ కృపలో
737. నింగిలో దేవుడు
738. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
739. నీ కంటిపాపనూ
740. నీ కార్యములు
741. నీ కృప ఆకాశము కన్నా
742. నీ కృప చాలునయా
743. నీ కృప చాలును
744. నీ కృప నాకు చాలును
745. నీ కృప నిత్యముండును
746. నీ కృప లేని క్షణము
747. నీ కృప లేనిచో
748. నీ కృపను గూర్చి
749. నీ కొరకు నా ప్రాణం
750. నీ చరణములే నమ్మితి
751. నీ చల్లని నీడలో
752. నీ చల్లనైన నీడలో
753. నీ చిత్తమునే
754. నీ చేతి కార్యములు
755. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
756. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
757. నీ జల్దరు వృక్షపు
758. నీ జ్ఞాపకం అనేకులను
759. నీ జీవితములో
760. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
761. నీ జీవితం విలువైనది
762. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
763. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
764. నీ దయలో నీ కృపలో
765. నీ దయలో నేనున్న
766. నీ దీర్ఘశాంతమే
767. నీ ధనము నీ ఘనము
768. నీ నామమే ఎద
769. నీ నామం అతి మధురం
770. నీ నామం నా గానం
771. నీ నిర్ణయం
772. నీ నీడలోన
773. నీ పద సేవయే చాలు
774. నీ పాద సన్నిధికి
775. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
776. నీ పాదాలే నాకు శరణం
777. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
778. నీ ప్రేమ ఎంతో
779. నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం
780. నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది
781. నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని
782. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
783. నీ ప్రేమకు సాటి
784. నీ ప్రేమకు సాటి లేదయా
785. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
786. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
787. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
788. నీ రక్త ధారలే
789. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
790. నీ రూపం నాలోన
791. నీ రూపు చూడ
792. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
793. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
794. నీ వాక్యమే శ్రమ కొలిమిలో
795. నీ సన్నిధియే నా
796. నీ సన్నిధిలో ఈ ఆరాధనను
797. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
798. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
799. నీ స్వరము
800. నీ సాక్ష్యము ఏది
801. నీ స్నేహము
802. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
803. నీకంటె నమ్మదగిన
804. నీకు ఎంత చేసినా
805. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
806. నీకే నా ఆరాధన
807. నీకే నా ఆరాధనా
808. నీకే స్తోత్రములు
809. నీతి న్యాయములు
810. నీతి సూర్యుడవై
811. నీతి సూర్యుడా యేసు
812. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
813. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
814. నీతో నా జీవితం
815. నీతో నుండని బ్రతుకు
816. నీతో నేను నడువాలని
817. నీతో సమమెవరు
818. నీతో స్నేహం చేయాలని
819. నీతోనే ఉండుటయే
820. నీతోనే గడిపేయాలని
821. నీతోనే నే నడవాలని
822. నీదు ప్రేమ నాలో
823. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
824. నీదు విశ్వాస్యత
825. నీదెంతో కరుణా
826. నీలి ఆకాశంలో
827. నీలో జీవించాలని
828. నీలో సమస్తము సాధ్యమే
829. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
830. నీవు చేసిన త్యాగాన్ని
831. నీవు చేసిన మేళ్లకు
832. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
833. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
834. నీవు తోడుండగా
835. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా
836. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
837. నీవు లేక క్షణమైనా
838. నీవు లేని చోటేది
839. నీవు లేని రోజు
840. నీవు లేని క్షణమైనా
841. నీవు లేనిదే నేను లేను ప్రభువా
842. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
843. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
844. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
845. నీవే ఆశ్రయదుర్గం
846. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
847. నీవే నా దేవుడవు
848. నీవే నా ప్రాణము
849. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
850. నీవే నా రక్షణ
851. నీవే నా సర్వము
852. నీవే నా సంతోషగానము
853. నీవే నీవే కావాలి
854. నీవే నీవే నన్ను పిలిచిన
855. నీవే నీవే నా తోడున్న
856. నీవేగా యేసు నీవేగా
857. నీవేయని నమ్మిక
858. నువ్వంటే ఇష్టము నా యేసయ్యా
859. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
860. నువ్వెవరో యేసు
861. నూతన పరచుము దేవా
862. నూతన సంవత్సరములో
863. నూతన సంవత్సరం
864. నూతనమైనది
865. నెమ్మది లేదా
866. నే బ్రతికి ఉన్నానంటే
867. నే యేసుని వెలుగులో
868. నే యేసుని వెంబడింతునని
869. నే సాగెద యేసునితో
870. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
871. నేడు యేసు లేచినాడు
872. నేడే ప్రియరాగం
873. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
874. నేనంటే నీకు ఎంతిష్టమో
875. నేనంటే నీకెందుకో
876. నేను కూడా ఉన్నానయ్యా
877. నేను తగ్గాలి యేసు
878. నేను పిలిస్తే పరుగున
879. నేను వెళ్ళే మార్గము
880. నేనున్నా నేనున్నా
881. నేనునూ నా ఇంటి వారును
882. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
883. నేనెల్లప్పుడు యెహోవా నిను
884. నేనేమైనా ప్రభువా
885. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
886. నోరారగా చేతును
887. పదములు చాలని ప్రేమ
888. పదివేలలో అతిప్రియుడు
889. పదివేలలో అతిసుందరుడా
890. పదివేలలో అతిసుందరుడా (ఆరాధింతున్)
891. పదే పాడనా
892. పరదేశులమో ప్రియులారా
893. పరమ జీవము
894. పరమ తండ్రి
895. పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం
896. పరమ దైవమే
897. పరలోకము నా దేశము
898. పరలోకమే నా అంతఃపురం
899. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
900. పరవాసిని నే జగమున
901. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
902. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం
903. పరిశుద్ధుడవై
904. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
905. పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా
906. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
907. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
908. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
909. పలుకలేని నాకు
910. పంపుము దేవా
911. ప్రకాశించే ఆ దివ్య
912. ప్రతి రోజు చూడాలని
913. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
914. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
915. ప్రభు యేసుని వదనములో
916. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
917. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
918. ప్రభుని గృహము
919. ప్రభుని రాకడ
920. ప్రభువా ఈ ఆనందం
921. ప్రభువా కాచితివి
922. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
923. ప్రభువా నీ పరిపూర్ణత నుండి
924. ప్రభువా నీలో జీవించుట
925. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
926. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
927. ప్రభువా ప్రభువా
928. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
929. పాడనా మౌనముగానే
930. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
931. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
932. పాపానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు
933. పావురమా నీ ప్రేమ
934. పావురమా సంఘముపై
935. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
936. ప్రాణేశ్వర
937. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
938. ప్రార్ధన యేసుని సందర్శన
939. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
940. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
941. ప్రార్థన శక్తి నాకు
942. ప్రియ యేసు దేహములో
943. ప్రియ యేసు నాథ
944. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
945. ప్రియ యేసు మన కొరకు
946. ప్రియ యేసు రాజును
947. ప్రియ సంఘస్థులారా
948. ప్రియతమ బంధమా
949. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
950. ప్రీతిగల మన యేసు
951. పుట్టినాడంట యేసునాథుడు
952. పుట్టె యేసుడు నేడు
953. పునరుత్థానుడా
954. పువ్వు విరిసి రాలినా
955. పువ్వులాంటిది జీవితం
956. పూరబ్ దిశా మే
957. పేద నరుని రూపము
958. ప్రతిగా (యేసు యేసూ)
959. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
960. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
961. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
962. ప్రేమ శాశ్వత కాలముండును
963. ప్రేమగల మా ప్రభువా
964. ప్రేమగల యేసయ్యా
965. ప్రేమలో పడ్డాను
966. ప్రేమా అనే మాయలో
967. ప్రేమా పూర్ణుడు
968. ప్రేమిస్తా నిన్నే
969. ప్రేమించు దేవుడు
970. ప్రేమించెద యేసు రాజా
971. ప్రేమించెదన్
972. ప్రేమింతును నిన్నే
973. పైనున్న ఆకాశమందునా
974. పైలం కొడుకా
975. పొర్లి పొర్లి పారుతుంది
976. పొందితిని నేను
977. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
978. ఫలములనాశించిన పరలోక తండ్రి
979. ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్
980. బలపరచుము
981. బలమైనవాడా
982. బ్రతకాలని ఉన్నా
983. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
984. బ్రతుకుట నీ కోసమే
985. బ్రతికెద నీ కోసమే
986. బంగారం అడుగలేదు
987. బంతియనగ ఆడరే
988. బాల యేసుని జన్మ దినం
989. బాలుడు కాదమ్మో
990. బ్యూలా దేశము నాది
991. బెత్లహేములోనంటా సందడి
992. బెత్లెహేములో సందడి
993. బేత్లెహేము పురములో
994. బేత్లేహేం పురమున
995. భక్తులారా స్మరియించెదము
996. భజన చేయుచు భక్తపాలక
997. భజియింతుము నిను జగదీశా
998. భజియింతుము రారే యేసుని
999. భయము చెందకు
1000. భయము లేదు మనకు
1001. భారత దేశ సువార్త
1002. భారత దేశమా నా యేసుకే
1003. భాసిల్లెను సిలువలో
1004. భీకరుండౌ మా యెహోవా
1005. భూపునాది మునుపే
1006. భూమియు దాని సంపూర్ణత
1007. భేదం ఏమి లేదు
1008. మట్టినైన నన్ను
1009. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
1010. మధురం ఈ శుభ సమయం
1011. మధురం మధురం
1012. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
1013. మన దేశం
1014. మన మధ్యనే ఉన్నది
1015. మన యేసు బెత్లహేములో
1016. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
1017. మనస యేసు మరణ బాధ
1018. మనసారా పూజించి
1019. మనసులొకటాయే భువిలో
1020. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
1021. మనిషిగా పుట్టినోడు
1022. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
1023. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
1024. మరణము గెలిచెను
1025. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
1026. మరువగలనా మరలా
1027. మరువద్దు మరువద్దు
1028. మరువని నీదు ప్రేమతో
1029. మరువలేనయ్యా
1030. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
1031. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
1032. మహాత్ముడైన నా ప్రభు
1033. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
1034. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
1035. మహిమ నీకే ప్రభూ
1036. మహిమకు పాత్రుడా
1037. మహిమగల తండ్రి
1038. మహిమాన్వితము
1039. మహోన్నతమైన సీయోనులోన
1040. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
1041. మహోన్నతుడా మా దేవా
1042. మంగళమే యేసునకు
1043. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
1044. మంచి స్నేహితుడా
1045. మంచిని పంచే దారొకటి
1046. మంచివాడు గొప్పవాడు
1047. మంచే లేని నా పైన
1048. మందిరములోనికి రారండి
1049. మా ఇంటి పేరు
1050. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
1051. మా గొప్ప దేవా
1052. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
1053. మాకు తోడుగ నీవుంటివి
1054. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
1055. మాట్లాడే యేసయ్యా
1056. మాటే చాలయ్యా
1057. మాధుర్యమే నా ప్రభుతో
1058. మానవుడవై సకల
1059. మానవులందరు ఒక్కటేనని
1060. మారదయా నీ ప్రేమ
1061. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
1062. మార్గము చూపుము ఇంటికి
1063. మార్గము నీవని
1064. మార్గములను సృజించువాడు
1065. మార్గం సత్యం జీవం
1066. మారా గయా సులీ పర్
1067. మారిన మనసులు
1068. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
1069. మార్పుచెందవా
1070. మార్పులేని తండ్రివి
1071. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
1072. మీరు బహుగా ఫలించినచో
1073. ముక్తి దిలాయే యీషు నామ్
1074. ముఖ దర్శనం చాలయ్యా
1075. ముళ్ళ కిరీటము
1076. మూడు దశాబ్దాల
1077. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
1078. మెల్లని చల్లని
1079. మెల్లని స్వరమే
1080. మేఘాల పైన మన యేసు
1081. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
1082. మేము భయపడము
1083. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
1084. మేలులు నీ మేలులు
1085. మేలైనా కీడైనా
1086. మేం క్రైస్తవులం
1087. మోయలేని భారమంత
1088. మోసితివా నా కొరకై
1089. యవ్వనా జనమా
1090. యవ్వనుడా
1091. యవ్వనులారా మీరు
1092. యాకోబు బావి కాడ
1093. యుగయుగాలు మారిపోనిది
1094. యుద్ధము యెహోవాదే
1095. యూదా స్తుతి గోత్రపు
1096. యెహోవ నా ఆశ్రయం
1097. యెహోవ నా మొర లాలించెను
1098. యెహోవా దయాళుడు (ఆయనకే కృతజ్ఞత)
1099. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
1100. యెహోవా నను కరుణించుమా
1101. యెహోవా నా కాపరి
1102. యెహోవా నా బలమా
1103. యెహోవా నాకు వెలుగాయె
1104. యెహోవా నిస్సీ
1105. యెహోవా నీ నామము
1106. యెహోవా నీదు మేలులను
1107. యెహోవా మహిమ నీ మీద
1108. యెహోవా మా కాపరి
1109. యెహోవా యీరే
1110. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
1111. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
1112. యెహోవాను స్తుతియించు
1113. యెహోవాయే నా కాపరిగా
1114. యెహెూవాయే నా బలము
1115. యేషు మసీహ్
1116. యేసన్న స్వరమన్నా
1117. యేసయ్య నామము
1118. యేసయ్య నామంలో
1119. యేసయ్య పాదాలు
1120. యేసయ్య మాట
1121. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
1122. యేసయ్య మాట విలువైన
1123. యేసయ్య రక్తము
1124. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
1125. యేసయ్యా నన్నెందుకు
1126. యేసయ్యా నా దొరా
1127. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
1128. యేసయ్యా నా ప్రాణనాథా నిను
1129. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
1130. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
1131. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
1132. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
1133. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
1134. యేసయ్యా నిన్ను ప్రేమించువారు
1135. యేసయ్యా నీ నామమునే
1136. యేసయ్యా నీ పూల తోట
1137. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
1138. యేసయ్యా నీ మాటలు
1139. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
1140. యేసయ్యా యేసయ్యా
1141. యేసు ఉంటే చాలు
1142. యేసు ఒక్కడే
1143. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
1144. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
1145. యేసు జననము
1146. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
1147. యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా
1148. యేసు నాథా దేవా
1149. యేసు నామం
1150. యేసు నిన్ను నేను
1151. యేసు నీ నామామృతము
1152. యేసు నీ వారము
1153. యేసు నీ స్వరూపమును
1154. యేసు నీవే చాలు నాకు
1155. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
1156. యేసు ప్రభువా నీవే
1157. యేసు ప్రభువే సాతాను
1158. యేసు మంచి దేవుడు
1159. యేసు మాతో నీవుండగా
1160. యేసు యేసు యేసు
1161. యేసు రక్తము రక్తము
1162. యేసు రక్తములో
1163. యేసు రక్తమే జయము జయమురా
1164. యేసు రక్తమే జయం
1165. యేసు రక్షకా
1166. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
1167. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
1168. యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా
1169. యేసు రాజా నీకే
1170. యేసు రాజు రాజుల రాజై
1171. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
1172. యేసు వలె
1173. యేసు వంటి సుందరుడు
1174. యేసు సర్వోన్నతుడా
1175. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
1176. యేసుని తిరు హృదయమా
1177. యేసుని నా మదిలో
1178. యేసుని నామములో
1179. యేసుని నామంలో శక్తి
1180. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
1181. యేసూ ఎంతో వరాల
1182. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
1183. యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
1184. యేసూ… నీకు కావాలని
1185. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
1186. యేసే గొప్ప దేవుడు
1187. యేసే జన్మించెరా
1188. యేసే దైవము
1189. యేసే నా ఆశ్రయము
1190. యేసే నా ఊపిరి
1191. యేసే నా పరిహారి
1192. యేసే నా మార్గము
1193. యేసే నీ మదిలో ఉండగా
1194. యేసే సత్యం
1195. యేసే సర్వం
1196. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
1197. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
1198. రక్షకుండుదయించినాడట
1199. రక్షింపబడిన నీవు
1200. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
1201. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
1202. రండి రండి రండయో
1203. రండి సువార్త సునాదముతో
1204. రాకడ ప్రభుని రాకడ
1205. రాకడ సమయంలో
1206. రాకడనే రైలు బండి
1207. రాజా నీ భవనములో
1208. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
1209. రాజాధి రాజ
1210. రాజ్యాలనేలే మహారాజు
1211. రాజుల రాజా
1212. రాజుల రాజు
1213. రాజుల రాజుల రాజు
1214. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
1215. రాజులకు రాజైన ఈ
1216. రాత్ అంధేరి
1217. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
1218. రారాజు జన్మించినాడు
1219. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
1220. రారాజు పుట్టాడోయ్
1221. రారాజు వస్తున్నాడో
1222. రారే చూతము
1223. రారే మన యేసు స్వామిని
1224. రారే రారే ఓ జనులారా
1225. రావయ్య యేసునాధా
1226. రావయ్యా యేసయ్యా
1227. రుచి చూచి ఎరిగితిని
1228. రెండే రెండే దారులు
1229. లాలి లాలి జోలాలి
1230. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
1231. లెక్కింపగ తరమా
1232. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
1233. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
1234. లేచినాడయ్యా
1235. లేచినాడురా
1236. లోకమును విడచి
1237. లోకములో వెఱ్ఱివారిని
1238. లోకమంతట వెలుగు
1239. లోకాన ఎదురు చూపులు
1240. వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది
1241. వధియింపబడిన గొర్రెపిల్లా
1242. వర్ష ధారగా రావా
1243. వర్ణించలేను
1244. వర్ణించలేను వివరించలేను
1245. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
1246. వందనము నీకే నా
1247. వందనం
1248. వందనంబొనర్తుమో
1249. వందనాలు యేసు
1250. వాక్యమే శరీర ధారియై
1251. వాగ్ధానము
1252. వాడబారని విశ్వాసముతో
1253. వాడిపోకముందే
1254. వాడుకో నా యేసయ్యా
1255. వికసించు పుష్పమా
1256. విజయ గీతము మనసార
1257. విజయ గీతముల్ పాడరే
1258. విజయశీలుడా
1259. విడిపిస్తాడు నా యేసుడు
1260. విడువదు మరువదు
1261. విడువను నిను ఎడబాయనని
1262. విడువవు నన్నిక
1263. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
1264. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
1265. వినరండి నా ప్రియుని విశేషము
1266. వినరే యో నరులారా
1267. వినవా మనవి
1268. విన్నారా విన్నారా
1269. వినుమా యేసుని జననము
1270. విరిసిన హృదయాలకు
1271. విలువైన నీ కృప
1272. విలువైనది నీ ఆయుష్కాలం
1273. విలువైనది నీ జీవితం
1274. విలువైనది సమయము
1275. వివాహమన్నది
1276. వింతైన తారక
1277. వీచే గాలుల్లో
1278. వీనులకు విందులు చేసే
1279. వెండి బంగారాల కన్న
1280. వేటగాని ఉరిలో నుండి
1281. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
1282. వేవేల దూతలతో
1283. వేసారిన మనసే
1284. శక్తి చేత కాదనెను
1285. శక్తి చేత కాదు
1286. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
1287. శ్రమయైనా బాధైనా
1288. శాశ్వత కృపను
1289. శాశ్వత ప్రేమతో
1290. శాశ్వతమా ఈ దేహం
1291. శాశ్వతము కాదు
1292. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
1293. శాశ్వతమైనది
1294. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
1295. శిలనైన నన్ను
1296. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
1297. శుద్ధ రాత్రి
1298. శుద్ధ హృదయం
1299. శుద్ధుడవయ్యా
1300. శుభవేళ స్తోత్రబలి
1301. శృతిచేసి నే పాడనా
1302. శుద్దుడా ఘనుడా రక్షకుడా
1303. శ్రేష్టమైన నామం
1304. శోధనా బాధలు
1305. షారోను రోజా యేసే
1306. సకలము చేయు
1307. సజీవ సాక్షులుగా
1308. సజీవుడవైన యేసయ్యా
1309. సదాకాలము నీ యందే
1310. సదాకాలము నీతో నేను
1311. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
1312. సన్నుతింతుమో ప్రభో
1313. సమయమిదే సమయమిదే
1314. సమయము పోనీయక
1315. సమర్ధవంతుడవైన
1316. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
1317. సమాధాన గృహంబులోను
1318. సమానులెవరు ప్రభో
1319. సమీపించరాని తేజస్సులో
1320. సమీపింపరాని తేజస్సులో
1321. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
1322. సర్వ లోకమా
1323. సర్వ సృష్టిలోని
1324. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
1325. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
1326. సర్వ శరీరుల దేవుడా
1327. సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము
1328. సర్వాంగ కవచము నీవే
1329. సర్వాంగ సుందరా
1330. సరి చేయుమో దేవా
1331. సరి రారెవ్వరు
1332. సహోదరులారా
1333. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి
1334. స్వఛ్చంద సీయోను వాసి
1335. సంగీత నాదముతో
1336. సంతోష గీతం పాడెదను
1337. సంతోషముతో నిచ్చెడు వారిని
1338. సంతోషమే సమాధానమే
1339. సంతోషించుడి యందరు
1340. సందడి – 3
1341. సందేహమేల
1342. సంపూర్ణుడా నా యేసయ్యా
1343. సంవత్సరములు వెలుచుండగా
1344. సాగి సాగి పొమ్ము
1345. సాగిపోదును ఆగిపోను నేను
1346. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
1347. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
1348. సాగేను నా జీవ నావ
1349. సాధ్యము అన్ని సాధ్యము
1350. సాక్ష్యమిచ్చెద
1351. సిలువ చెంత చేరిననాడు
1352. సిలువ చెంతకు రా
1353. సిలువ ధ్యానం
1354. సిలువ సాక్షిగా
1355. సిలువను గెలిచిన
1356. సిలువలో ఆ సిలువలో
1357. సిలువలో నీ ప్రేమ
1358. సిలువలో బలి అయిన
1359. సిలువలో సాగింది యాత్ర
1360. సిలువే నా శరణాయెను రా
1361. సిల్వలో నాకై కార్చెను
1362. సీయోను నీ దేవుని
1363. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
1364. సీయోనులో నుండి నీవు
1365. సీయోనులో స్థిరమైన
1366. స్వీకరించుమయా నాథా
1367. సుగుణాల సంపన్నుడా
1368. సుధా మధుర కిరణాల
1369. సుమధుర స్వరముల గానాలతో
1370. సువార్తను ప్రకటింపవా
1371. సుందరములు అతి సుందరములు
1372. సుందరమైన దేహాలెన్నో
1373. సుందరుడా
1374. సుందరుడా అతిశయుడా
1375. స్తుతి గానమే పాడనా
1376. స్తుతి నీకే యేసు రాజా
1377. స్తుతి పాడనా నేను
1378. స్తుతి పాడి కీర్తింతుము
1379. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
1380. స్తుతి మధుర గీతము
1381. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
1382. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
1383. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా (యేసు రాజా)
1384. స్తుతికి పాత్రుడ యేసయ్యా
1385. స్తుతికి పాత్రుడా
1386. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
1387. స్తుతియించి కీర్తించి
1388. స్తుతియించెదా నీ నామం
1389. స్తుతియింతుము
1390. స్తుతియు మహిమ (ఆరాధన)
1391. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
1392. స్తుతించి పాడెదం
1393. స్తుతించెదను నిన్ను నేను
1394. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
1395. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
1396. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
1397. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
1398. స్తుతులకు పాత్రుడా (ఆరాధన)
1399. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
1400. స్తుతులపై ఆసీనుడా
1401. సూడ సక్కని బాలుడమ్మో
1402. సృష్టికర్తవైన యెహోవా
1403. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
1404. సేవకులారా
1405. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
1406. స్నేహితుడా నా హితుడా
1407. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
1408. సోలిపోయిన మనసా
1409. సోలిపోవలదు మనస్సా
1410. స్తోత్ర గానం చేసింది ప్రాణం
1411. స్తోత్రబలి అర్పించెదము
1412. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
1413. స్తోత్రం చెల్లింతుము
1414. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
1415. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
1416. స్తోత్రింతుము నిను
1417. హల్లెలూయా ఆరాధన
1418. హల్లెలూయ పాట
1419. హల్లెలూయ పాటలతో
1420. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
1421. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
1422. హల్లేలూయని పాడరండి
1423. హల్లెలూయా ఆనందమే
1424. హల్లెలూయా నా పాట
1425. హల్లెలూయా పాడెదా
1426. హల్లెలూయా యేసు ప్రభున్
1427. హల్లెలూయా స్తోత్రం
1428. హల్లే హల్లే హల్లే హల్లేలూయా
1429. హల్లేలూయా యని పాడి
1430. హీనమైన బ్రతుకు నాది
1431. హృదయపూర్వక ఆరాధన
1432. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
1433. హృదయాలనేలే రారాజు
1434. హే ప్రభుయేసు
1435. హోసన్న హోసన్నా
1436. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
1437. హోసన్నా హల్లెలూయా
1438. క్షణమైన గడవదు
1439. క్షణమైన నీవు
1440. క్షణికమైన బ్రతుకురా
1441. క్షమాపణ దొరికేనా

error: Content is protected !!